شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان/ارزیابی کیفی(شماره 6-98) موضوع: انجام خدمات نگهبانی شرکت گاز استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: -
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 26 مرداد 1398 (ساعت 0:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: -

شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، موضوع مناقصه  ذیل را  طبق شرایط کلی زیر و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه ازطریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصر:

انجام خدمات نگهبانی شرکت گاز استان کردستان

برآورد هزینه:

برآورد کارفرما بر اساس فهارس بهاء / قوانین ومقررات قانون کار و بخشنامه های مربوطه انجام می شود.مبلغ مقطوع برآورد در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه وانجام تعهدات:

مبالغ ضمانتنامه های شرکت در مناقصه وانجام تعهدات و مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 11 آذر 94 محاسبه می گردد. ضمناً مبالغ مقطوع ضمانتنامه ها در سایر اسناد مناقصه اعلام می گردد .  

 

شرایط متقاضیان :

1- داشتن شخصیت حقوقی 2-داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه. 3-داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه های بانکی شرکت در مناقصه و انجام تعهدات طبق ضوابط ومقادیر مندرج در اسناد مناقصه.4- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در زمینه فعالیت نگهبانی و تایید صلاحیت شده از سازمان مربوطه وزارت نفت

مدارک مورد نیاز:

1-تکمیل و ارائه اسناد ارزیابی مناقصه گران که در سایت اینترنتی شرکت گاز استان کردستان در دسترس می باشد (در صورتیکه اسناد مذکور ارائه نشود مناقصه گر در کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران رد صلاحیت خواهد شد )

2- اساسنامه شرکت،آگهی ثبت روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات ومصوبات هیات مدیره ) در اساسنامه شرکت عنوان فعالیت نگهبانی قید گردیده باشد(.    

3- سوابق کاری همراه با تائیدیه های لازم از کارفرمایان قبلی(ارائه مدارک مربوط به چهار کار مشابه الزامی است)

4- مدارک تحصیلی هیات مدیره ومدیرعامل

5- فهرست کامل کارکنان کلیدی واجرایی شرکت به همراه مدارک تحصیلی و سوابق اجرائی آنها ونمودارسازمانی شرکت

6- گواهینامه تایید صلاحیت وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در زمینه فعالیت نگهبانی

پیمانکارانی که دارای شرایط مذکور بوده وآمادگی اجرای مناقصه  فوق را دارند، می توانند حداکثر 14 روز  پس از درج آگهی نوبت دوم ضمن ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک مورد نیاز به امور قراردادهای شرکت گاز استان کردستان به نشانی سنندج میدان جهاد (گریزه) مراجعه نمایند. مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایطی که به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان انتخـاب خواهنـدشد،(پیمانکارانی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند) تـوزیـع میگردد. بدیهی است ارائـه مدارک فوق الذکـرهیچـگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجادنخواهد کردوشرکت گاز در ردکلیه یاقبول هریک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد. متقاضیان در صورت نیاز به اطـلاعـات بیشتـرمـی توانندبا تلفن9- 33783625-087  تماس حاصل فرمایند.

 

   

                                                          روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-