شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / اعضای شورای پژوهش

اعضای شورای پژوهش

نام و نام‌خانوادگی مدرک تحصیلی  سمت
 احمد فعله گری مهندسی عمران مدیر عامل و رئیس شورا
پیمان اله یاری
مهندسی شیمی رئیس امور پژوهش -دبیر شورا
تیمور خاطریکارشناسی ارشد مدیریترئیس امور مالی و پشتیبانی
حسین عباسی
مهندسی مکانیک
رئیس خدمات فنی و مهندسی
 اقبال قادری دکترای حسابداری رئیس خدمات مالی
سید محمد حسینی
مهندسی مکانیک
رئیس بازرسی فنی
ایرج غفاری کارشناسی ارشد مدیریت رئیس منابع انسانی  
پوریا غفارنژادمهندسی مکانیککارشناس امور پژوهش 

 
A+ A-