شرکت گاز استان کردستان / معرفی / مدیرعامل و معاونین / رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها

رئیس امور مهندسی و اجرای طرح‌ها

 • نام و نام خانوادگی: محمد خلیلی
 • تلفن تماس: 33783617
 • نمابر: 33783617
 • پست الکترونیک: mohandesi@nigc-kd.ir
 • اهم سوابق شغلی:

  رئیس امور مهندسی

  رئیس امور برنامه‌ریزی

  مهندس طراح خطوط لوله شبکه‌های گازرسانی

  مهندس ارشد طرح خطوط لوله شبکه‌های گازرسانی

  رئیس اندازه‌گیری و توزیع گاز

  رئیس ایمنی و بهداشت محیط زیست

A+ A-