شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 4-1401) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات نشت یابی در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 24 اردیبهشت 1401 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 31 اردیبهشت 1401 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 17 خرداد 1401 (ساعت 19:00)

   فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 4-1401) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات نشت یابی در سطح استان کردستان

 

       شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

 

1-       نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار

( ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

انجام عملیات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع ، شبکه های گازرسانی و تاسیسات وابسته گازرسانی

در سطح استان کردستان

12

2001091688000017

3-         پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) بشرح ذیل مراجعه نمایند .

4-         شرایط اولیه متقاضیان :

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه کشور.

       3 -4- داشتن گواهی نامه صلاحیت کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته های مربوطه.

        4-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری .

       5-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .

       6-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ.

       7-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر.

       8-4- حسن سابقه.

       9-4  توان مالی و پشتیبانی.

 نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ  1401/02/24 ساعت 08:00  می باشد.

2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1401/02/31 ساعت 19 می باشد. 

 3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  1401/03/17  ساعت 19  می باشد.

7-       اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

9-       داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                                    روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

                                                            

A+ A-