ردیف نام فعالیت واحد برنامه سال عملکرد درصد پیشرفت ملاحظات
ماه جاری سال جاری تا کنون سالجاری
1 شبکه گذاری کیلومتر 750 66.49 85.31 11539.00 11.4% -
2 اجرای خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 349.08 - -
3 عملیات تزریق گاز در خطوط انتقال کیلومتر - 0.00 0.00 348.60 - -
4 نصب انشعابات عدد 14000 956 1578.00 274215.00 11.3% -
5 پذیرش اشتراک مشترک 29000 1452 2434.00 563898.00 8.4% -
6 تعداد مصرف کنندگان مورد - 1452 2434.00 563898.00 - -
7 تعداد خانوار تحت پوشش خانوار - 0 0.00 463807.00 - -
8 تعداد جمعیت تحت پوشش نفر - 0 0.00 1576475.00 - -
9 گاز مصرفی میلیون متر مکعب 3357 232.0 563.00 . 16.8% -
10 شهرهای بهره برداری شده 0 0.00 31.00 تعداد کل شهرها: 32
11 روستاهای بهره برداری شده 0 0.00 1402.00 تعداد کل روستاها: 1688
A+ A-