شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / کمیته بهینه‌سازی مصرف انرژی

کمیته بهینه‌سازی مصرف انرژی

اعضای کمیته مصرف انرژی
 

نام و نام‌خانوادگی

مدرک تحصیلی

 سمت

 احمد فعله گری

مهندسی عمران

مدیر عامل و رئیس کمیته

پیمان اله یاری

لیسانس مهندسی شیمی

رئیس امور پژوهش-دبیر کمیته

شهرام مقبل

کارشناسی ارشد مدیریت 

معاون بهره برداری-عضو کمیته

سیروس علیرمایی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

رئیس برنامه ریزی-عضو کمیته

شهاب علیدی

فوق لیسانس مهندسی صنایع

رئیس امور بهداشت و ایمنی-عضو کمیته

ایرج غفاری

فوق لیسانس مدیریت

رئیس منابع انسانی-عضو کمیته

علی کمانگر

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

بازرس ارشد فنی-عضو کمیته

پویا هاشمی

فوق لیسانس برق

مسئول نگهداری و تعمیرات برق و حفاظت از زنگ-عضو کمیته

شهرام رمضانی

لیسانس مهندسی مکانیک

مهندس کنترل شبکه-عضو کمیته