شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / کمیته مدیریت کربن

کمیته مدیریت کربن

اعضای کمیته مدیریت کربن
 

نام و نام‌ خانوادگی

مدرک تحصیلی

 سمت

 احمد فعله‌گری

مهندسی عمران

مدیرعامل و رئیس کمیته

 پیمان اله یاری

لیسانس مهندسی شیمی

رئیس امور پژوهش - دبیر کمیته

شهاب علیدی

فوق لیسانس مهندسی صنایع

رئیس امور بهداشت و ایمنی - عضو کمیته

حسین عباسی

مهندسی مکانیک

رئیس خدمات فنی و مهندسی - عضو کمیته

 سیروس علیرمایی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

رئیس برنامه ریزی - عضو کمیته

سید محمد حسینی

مهندسی مکانیک

رئیس بازرسی - عضو کمیته

پویا هاشمی

فوق لیسانس برق

مسئول نگهداری و تعمیرات برق و حفاظت از زنگ - عضو کمیته