شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (شماره 29-1402)- شماره فراخوان 2002091688000078
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: یکشنبه, 17 دی 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: یکشنبه, 24 دی 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: یکشنبه, 8 بهمن 1402 (ساعت 19:00)

 

       

 

 شرکت گاز استان کردستان در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران ، مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) برگزار و به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

کلیه مراحل برگزاری مناقصه (دریافت استعلام ارزیابی کیفی ،ارائه اسناد ارزیابی کیفی ، دریافت اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکتها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )انجام خواهد گرفت.

1-مناقصه گزار : شرکت گاز استان کردستان

2-موضوع مناقصه : خرید ،نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت تاسیسات و اماکن در سطح شرکت گاز استان کردستان

3-محل اجرای پروژه:سطح استان کردستان

4- مدت زمان اجرای کار: 12 ماه

5-میزان تضمین شرکت در مناقصه وانجام تعهدات:

مبالغ ضمانتنامه های شرکت در مناقصه وانجام تعهدات و مطابق مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22 /9/ 94 محاسبه می گردد. ضمناً مبالغ مقطوع ضمانتنامه ها در سایر اسناد مناقصه اعلام می گردد .  

6-شرایط متقاضیان :

1-      داشتن شخصیت حقوقی

2-      داشتن تجربه کافی ، توان مالی و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه.

3-      داشتن تاییدیه صلاحیت انجام کار از سازمان حراست صنعت نفت در زمینه مربوطه

4-      داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه های بانکی شرکت در مناقصه و انجام تعهدات طبق ضوابط ومقادیر مندرج در اسناد مناقصه

5-      ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط

6-      در مصالح مصرفی پروژه می بایست قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7-      ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یا گواهی موقت از مرجع ذیربط

7- نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

8-مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

     1-8- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز  یکشنبه تاریخ 1402/10/17ساعت 08:00  می باشد.

    2-8- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ 1402/10/24ساعت 19 می باشد.  

    3-8- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز یکشنبه تاریخ  1402/11/08ساعت 19 می باشد.    

9-اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149 -087 امور پیمان ها  تماس حاصل فرمایید.

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                                                    

                                                                                 روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان                                                                                                                                                                      

A+ A-