شرکت گاز استان کردستان / امور مشترکین / راهنمای مشترکین عمده

راهنمای مشترکین عمده

فهرست مراحل اشتراک پذیری مشترکین عمده
 • ارائه تقاضا به واحد هماهنگی فروش و خدمات مشترکین شرکت گاز همراه با نقشه پلان موقعیت ملک/واحد مورد تقاضا و مشخصات نقاط و مراکز مصرف از سوی اداره گاز مربوطه
 • بررسی درخواست متقاضی از نظر وجود امکانات فنی و برآورد دقیق مصارف مورد نیاز
 • در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی، شرایط عقد قرارداد تعیین گردیده و نامه‌ای با عنوان “ابلاغیه“ که در ان کلیه هزینه‌ها، شامل هزینه اشتراک،‌ هزینه ایستگاه، هزینه خط اختصاصی و سایر هزینه‌های متفرقه مشخص شده است به متقاضی ارسال می‌گردد.
 • پرداخت هزینه‌ها توسط متقاضی و ارائه فیش‌های پرداختی به واحد امور مالی شرکت گاز
 • انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی بین شرکت گاز و متقاضی و ارجاع قرارداد به واحد گازرسانی به صنایع جهت اجرای کار
 • معرفی نماینده فنی شرکت متقاضی به واحد گازرسانی به صنایع جهت ادامه اجرای کار
 • تعیین محل ایستگاه توسط نماینده واحد گازرسانی به صنایع با هماهنگی نماینده فنی مشترک
 • آماده‌سازی محل نصب ایستگاه توسط مشترک با هماهنگی و نظر واحد گازرسانی به صنایع
 • اجرای انشعاب و نصب ایستگاه و تحویل گاز به مشترک
تبصـره1: ‌مشترک بایــد پس از تعییـن محل نصـب ایستگاه نسبت بــه لـولــه‌کشی شبکه داخلـی محــل (منطبق با قرارداد و استانداردهای شرکت گاز) اقدام نماید کلیه مراحل اجرای کار و تبدیل سوخت تجهیزات بایستی تحت نظارت عالیه واحد گازرسانی به صنایع صورت پذیرد.
تبصره2: در خصوص انجام مراحل اولیه اشتراک پذیری تا عقد قرارداد لزومی به مراجعه متقاضی به واحد هماهنگی فروش نمی باشد و از طریق اداره گاز موجود در شهرستان مراحل کار انجام خواهد گرفت.
هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده ازتاریخ 1392/09/17
مشترکین محترم جهت مشاهده و محاسبه هزینه برقراری انشعاب از سال 92 تاکنون می‌توانید با کلیک بر روی اینجا و دانلود فایل مربوطه محاسبه‌های لازم را انجام دهید.
نحوه کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین
مشترکینی که مصرف آنان از 160 مترمکعب تا 000/30 متر مکعب می‌باشد ماهانه از دستگاه اندازه‌گیری آنان قرائت به عمل آمده و پس از اعمال ضریب کنتور، مصرف استاندارد آنها محاسبه و برای صدور صورتحساب اقدام خواهد گردید. بدیهی است صورتحساب اینگونه مشترکین نیز همه ماهه توسط مامور مربوطه تحویل خواهد شد. قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین دارای مصارف بیش از 000/30 متر مکعب هر 15 روز یکبار انجام خواهد پذیرفت.
سایر خدمات پس از فروش
کلیه خدمات پس از فروش از جمله:
 • صدور المثنی
 • تسویه حساب
 • اصلاح صورتحساب‌های اشتباه
 • تغییر نام
 • تغییر تعرفه مصرف و فسخ قرارداد
 • وصول مطالبات 
  مطابق مشترکین جزء در ناحیه/شهرستان مربوطه انجام خواهد گردید.
خدمات واحد تعمیرات
خدماتی از قبیل:

 • رفع قطع گاز
 • رفع نشتی و خرابی تجهیزات
 • سرویس‌های دوره‌ای تجهیزات ایستگاه
 • کنترل صحت کارکرد دستگاه اندازه‌گیری بصورت دوره‌ای توسط واحد تعمیرات و امداد ناحیه/شهرستان و همچنین واحد اندازه‌گیری و کنترل شرکت گاز استان انجام خواهد گرفت .
بررسی پیشنهادات و انتقادات متقاضیان/مشترکین/شهروندان
ادارات گاز ناحیه شهرستان مربوطه پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات تلفنی یا حضوری متقاضیان مشترکین شهروندان خواهند بود. این افراد می‌تواند در صورت تمایل موارد مورد نظر خود را مستقیماً با تلفن 7283619 روابط عمومی شرکت استان کردستان مطرح پیگیری نمایند. بدیهی است واحد مراتب تا حصول نتیجه اقدام خواهد نمود. 
هزینه های برقراری انشعاب
الف: مشترکینی که آمادگی پرداخت کل هزینههای برقراری انشعاب را دارند.

هزینه‌های برقراری انشعاب (حق اشتراک + هزینه انشعاب + سهم مشترک از خط اختصاصی*) ریال

 • ایستگاه‌های 60 به 2، 60 به 60، 250 به 250 و 1000 به 1000 پوند بر اینچ‌مربع

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 1,000,000 × 44 + (ظرفیت ایستگاه) × 137,500

 • ایستگاه‌های 250 به 60 و 250 به 15 پوند بر اینچ‌مربع

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 10,000,000 × 11 + (ظرفیت ایستگاه ) × 137500   

سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی = (طول خط اختصاصی به متر ) × (قطر خط اختصاصی به اینچ) × 44 × 1,000,000

 • ایستگاه‌های 1000 به 60 و 1000 به 250 پوند بر اینچ‌مربع

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 10,000,000 × 55 + (ظرفیت ایستگاه ) × 137500

 • آبونمان تابث ماهیانه مشترکین عمده (ریال)

ظرفیت ایستگاه × 1375

ب: مشترکینی که متقاضی عدم پرداخت هزینههای برقراری انشعاب میباشند (انشعاب آزاد)

آبونمان ثابت ماهانه (ریال)

(طول خط لوله اختصاصی به متر) × (قطر خط لوله به اینچ) × 880 + (ظرفیت ایستگاه ) × (ضریب آبونمان ثابت ماهانه عمده + 2200)

توضیح: در صورت پرداخت هزینه‌های خط اختصاصی توسط مشترک، آبونمان ثابت ماهیانه برابر است با:

(ظرفیت ایستگاه) × (ضریب آبونمان ثابت ماهیانه عمده + 2200)

تبصره: سهم هزینه خط اصلی برای نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ منظور نگردیده است و بطور موردی بررسی و اعلام خواهد شد.

A+ A-