شرکت گاز استان کردستان / معرفی / مدیرعامل و معاونین / رئیس امور مالی و پشتیبانی

رئیس امور مالی و پشتیبانی

A+ A-