پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ
در صورت نیاز به شبکه یا علمک گاز چه اقدامی باید نمود؟
برای گازکشی واحد مورد درخواست باید چه اقدامی نمود؟
مقررات مربوط به دریافت اشتراک مستقل چگونه است؟
واگذاری اشتراک گاز به چه اماکنی ممنوع است؟
مشکلات یا شکایات مرتبط با شرکت مجری یا بازرس را به چه مرجعی باید اطلاع داد ؟
چه مدارکی برای تشکیل پرونده مورد نیاز است ؟
متقاضیان صنعتی یا مصارف عمده باید برای گازرسانی واحد فوق چه اقدامی نمایند؟
هزینه برقراری انشعاب به چه میزان میباشد؟
نصب کنتور پس از چه مدت از تشکیل پرونده انجام خواهد شد؟
برای مواردی از قبیل قطع گاز- نشتی- حوادث- خسارات باید چه اقدامی نمود؟
برای اشتراک پذیری یا سایر خدمات به چه مکانی باید مراجعه نمود؟
برای شکایت از مأمورین قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و یا عملکرد کارکنان شرکت و سایر موارد باید چه اقدامی کرد؟
A+ A-