ارائه پیشنهاد

این بخش جهت ارائه پیشنهادات شما تهیه شده است. در صورت وجود هر گونه پیشنهاد فیلدهای زیر را بصورت کامل تکمیل نمایید و پس از ثبت درخواست، کد رهگیری ارائه شده را نزد خود جهت پیگیری های بعدی نگهداری نمایید.
 ضمناً برای پیگیری نتایج پیشنهاد خود به صفحه پیگیری پیشنهاد مراجعه فرمایید.   
 
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی
محل کار
شماره پرسنلی
واحد سازمانی
تحصیلات
شماره تماس
سمت
آدرس
مشخصات پیشنهاد
نوع پیشنهاد
مقوله پیشنهاد
عنوان پیشنهاد
تاریخ ارائه پیشنهاد
 
توضیحات
مشخصات تفصیلی پیشنهاد
شرح وضعیت موجود و علل پیدایش مشکل
راهکار پیشنهادی رفع مشکل
هزینه اجرایی پیشنهاد
درآمد اقتصادی پیشنهاد
صرفه جویی/سود منهای هزینه
آدرس ایمیل
 
 
 
کد امنیتی
 
A+ A-