شرایط درخواست برقراری انشعاب و تغییرات آن
 
الف - هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری یا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک را بنماید.
 
ب - شرکت در صورت لزوم می‌تواند از محل موضوع درخواست بازدید نماید. تعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه،نوع تعرفه‚ هزینه‌های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و متقاضی با وقوف کامل از مقررات و شرایط و تعرفه‌های فروش گاز طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی را امضاء خواهد نمود. نظر شرکت در تعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه‚ نوع مصرف‚ محل نصب کنتور و رگلاتور/ایستگاه گاز قطعی را امضاء خواهد نمود.
 
ج - نصب انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت از لحاظ فنی‚ ایمنی و اقتصادی امکان‌پذیر باشد.
 
د - نصب و انشعاب جدید برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی می‌باشد.
 
ه - توسعه شبکه و نصب انشعاب برای متقاضیان در صورتیکه به تشخیص شرکت از نظر فنی امکان‌پذیر بوده لیکن به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد منوط به پرداخت هزینه تعیین شده از طرف متقاضی می‌باشد.
 
تبصره: هزینه‌های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می‌شود. ولی انشعاب منحصراً متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه‌های برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت‌کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.
 
ضوابط واگذاری انشعاب

الف - به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می‌شود. در صورت درخواست متقاضی/متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع می‌باشد.
 
ب - در مواردی که گازرسانی به یک عرصه براساس درخواست متقاضی مستلزم نصب بیش از یک انشعاب باشد هزینه آن بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و اخذ می‌گردد.
 
پ - واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان) در مجموعه‌های آپارتمانی که در حال حاضر مشترک/مصرف‌کننده می‌باشند یا مشترک می‌گردند در صورت درخواست مالک/مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط بر اینکه کلیه کنتورها حسب استاندارد‌ها و ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلامانع می‌باشد. رعایت مقررات و شرایط اشتراک‌پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب‌دهنده اصلی و نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی/متقاضیان می‌باشد.
 
ت - در مجتمع‌های مسکونی/تجاری چنانچه درب‌های ورودی کلیه بلوک/واحد به طور مستقل بلافاصله با معبر عمومی مرتبط بوده و در مجاورت شبکه‌های گازرسانی باشد با رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک‌پذیری واگذاری انشعاب/اشتراک جداگانه برای هر یک از بلوک/واحدها بلامانع است.
 
ث - واگذاری اشتراک مستقل به واحد‌های مسکونی‚ تجاری و اداری (شهرک‌ها/مجتمع‌های مسکونی) واقع در مجتمع‌هایی که درب‌های ورودی آنها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتیکه که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استاندارد‌های شرکت ملی گاز ایران اجرا و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می‌گردد تحویل شرکت‌های گاز استانی/شهری گردد بلامانع می‌باشد.
در مجتمع های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در اینصورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده( واحدهای تجمیعی) با ارائه تاییدیه از سازمانهای نظام مهندسی/مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت.
تبصره: در حالتی که تقلیل ظرفیت کنتور یا ایستگاه، مورد نیاز باشد، طبق بند(3,1,3) قرارداد تعدیل می شود، لیکن هیچگونه وجهی به مشترک مسترد نمی گردد.
 
 
ج - واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری واقع در یک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقیما در معبر عمومی واقع شده باشد بلامانع است.
 
چ - واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع شده در داخل پاساژها‚ گاراژها و غیره با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می‌باشد.
 
ح - واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای صنعتی داخل شهرک‌های صنعتی که درب‌های ورودی آنها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و براساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجراء و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می‌گردد تحویل شرکت گاز استانی ذیربط گردد بلامانع می‌باشد.
 
تبصره: در صورت درخواست متقاضیان مرتبط با بندهای ث و ح‚ طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه‌های مربوطه از متقاضی توسط شرکت گاز استان/شهر بلامانع می‌باشد.
 
خ - استفاده چند واحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری جداگانه در هر واحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراک‌پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد مشخص و صورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع می‌باشد.
 
د - تامین زمین و آماده‌سازی محل نصب ایستگاه در صورتی که نیاز به نصب ایستگاه باشد به عهده متقاضی/مشترک می‌باشد.
 
ذ - چنانچه مشترک درخواست تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بلعکس را داشته باشد شرکت نسبت به فسخ قرارداد/قراردادهای قبل اقدام و واگذاری یک یا چند اشتراک بر اساس شرایط روز انجام می‌گردد رعایت مقررات و شرایط اشتراک‌پذیری ضروری خواهد بود.
 
تعهدات ناشی از صدور صورتحساب
 
الف - مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی و سایر هزینه‌های متعلقه اعلام شده خود را طبق تعرفه‌های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید.
 
تبصره: پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که به مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشترک خواهد بود.
 
ب - برای برقراری مجدد جریان گاز که درنتیجه عدم پرداخت وجه صورتحساب‚ قطع شده است مشترک باید علاوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب، هزینه قطع و وصل مجدد را که میزان آن توسط شرکت تعیین می‌گردد پرداخت نماید.
 
پ - اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورت حساب نمی‌کاهد ولی هر‌گاه مشترک با مراجعه به شرکت در خواست صدور صورتحساب المثنی نماید شرکت نسبت به صدور آن بر اساس هزینه‌های متفرقه اقدام خواهد نمود.
 
ت - چنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد باید قبل از اتمام مهلت پرداخت به شرکت مراجعه تا در صورت صحت ادعای مشترک نسبت به تصحیح و تعدیل آن اقدام گردد.
 
  ج - چنانچه هنگام مراجعه مامورین‚ قرائت کنتور میسر نگردد طی یادداشتی از مشترک درخواست می‌گردد تا ظرف مدت معین رقم کنتور خود را از طریق شماره تلفن‌های درج شده در یادداشت مزبور و یا توسط پست به شرکت اعلام نماید. در صورت عدم امکان تعیین مصرف در دو دوره متوالی شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید و برقراری مجدد آن مستلزم قرائت کنتور، پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود.
 
برقراری مجدد انشعاب گاز
 
در زمان قطع جریان گاز‚ مشترک/مصرف‌کننده مجاز به برقراری جریان گاز نمی‌باشد. در اینصورت شرکت نسبت به قطع جریان گاز اقدام و برقراری آن مستلزم اخذ تعهد کتبی و جبران خسارت و هزینه‌های متعلقه می‌باشد. نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع مصرف غیر مجاز قطعی است. مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از برقراری غیر مجاز جریان گاز که منجر به خسارت جانی و مالی گردد بر عهده مشترک/مصرف‌کننده می‌باشد.
 
تعیین صحت دستگاه اندازه‌گیری و میزان گاز مصرفی مشترک
 
الف - مشترک در صورتیکه در صحت کار دستگاه‌های اندازه‌گیری گاز تردید داشته باشد می‌تواند کتبا از شرکت تقاضای آزمایش صحت کار دستگاه یا دستگاه‌های مزبور را بنماید چنانچه در نتیجه آزمایش معایبی در کار هر یک از دستگاه‌های اندازه‌گیری مشاهده گردد ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد) با تشخیص شرکت مجددا محاسبه خواهد گردید.
 
ب - چنانچه آزمایش هر یک از دستگاه‌های اندازه‌گیری که به تقاضای مشترک انجام می‌گیرد صحت کار دستگاه‌ها را تائید نماید مشترک مکلف است مبلغی را که شرکت بابت هزینه آزمایش تعیین می‌نماید طبق هزینه‌های متفرقه باید بپردازد.
 
ج - هر گاه نماینده شرکت معایبی در دستگاه‌های اندازه‌گیری مشاهده نماید نسبت به تنظیم و تصحیح دستگاه اقدام نموده و ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد) تا زمان رفع نقص با نظر شرکت مجددا محاسبه خواهد شد.
 
د - در صورت تشخیص و تایید هرگونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات و وسایل اندازه گیری از سوی مشترک/ مصرف کننده، نسبت به قطع جریان گاز توسط شرکت اقدام خواهد شد و به موجب قانون استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز و آئین نامه مربوطه علاوه بر جبران خسارتهای وارده تحت تعقیب کیفری توسط مراجع ذیصلاح قضایی قرار خواهد گرفت. بهای گاز مصرفی دوره مزبور با تشخیص شرکت بر اساس نوع مصرف و دامنه مصرف محاسبه و از مشترک/ مصرف کننده دریافت می گردد. بدیهی است برقراری مجدد جریان گاز پس از تصیفه حساب با مشترک/مصرف کننده و اخذ هزینه های مربوطه انجام می پذیرد.
 

 
 
شرایط نصب و بهره‌برداری از انشعاب گاز و ضمانت برای خسارت و آسیب
 
الف - انشعاب یا انشعابات هر واحد مصرف‌کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضا انشعاب شده و مشخصات آن در پیمان فروش گاز طبیعی قید گردیده باشد. انشعاب گاز نمی‌تواند از ملکی به ملک دیگر مستقل ساخت و یا امتداد داد.
 
ب - در صورتیکه مشترک از انشعاب ملک خود اقدام به لوله‌کشی به سایر املاک خارج از محدوده خود نماید گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن مستلزم جمع‌آوری لوله‌کشی غیر مجاز و پرداخت هزینه‌های متعلقه توسط مشترک خواهد بود.
 
پ - مشترک باید مکان مناسبی را که حتی‌المقدور با معبر عمومی مرتبط بوده و مورد تائید شرکت باشد جهت نصب رگلاتور و کنتور/ایستگاه اندازه‌گیری در اختیار شرکت قرار دهد.
 
ت - مشترک به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب‚ رگلاتور‚ لوله رابط و کنتور/ایستگاه اندازه‌گیری را ندارد و چنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسایل و تجهیزات مذکور مناسب نباشد، شرکت وسایل و تجهیزات مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسب که توسط مشترک بایستی آماده گردد منتقل می‌نماید.
 
ث - در صورتیکه مشترک از محدوده اشتراک خود اقدام به لوله کشی به خارج از محدوده اشتراک خود نماید، گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن به تشخیص شرکت مستلزم جمع آوری لوله کشی غیرمجاز، ارائه تاییدیه سازمان نظام مهندسی/ مراجع ذیصلاح و پرداخت هزینه های متعلقه نظیر هزینه های قطع و وصل و مابه التفاوت بهای گاز مصرفی دوره مزبور با تشخیص شرکت بر اساس نوع مصرف و دامنه مصرف محاسبه و از مشترک/مصرف کننده دریافت می گردد.
تبصره: در صورتیکه شخص بدون پرداخت هزینه برقراری انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز از گاز نماید، به موجب قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق،تلفن،فاضلاب و گاز مصوبه 1396 و همچنین آئین نامه مربوطه، علاوه بر جبران خسارتهای وارده شخص مذبور به منظور تعقیب کیفری به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی خواهد شد.

د-مشترک به هیچ عنوان حق ندارد لوله رابط و کنتور/ایستگاه اندازه گیری را جابجا نماید. چنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسایل و تجهیزات مذکور مناسب نباشد،هرگونه جابجایی بایستی با اطلاع شرکت و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی/مشاورین ذیصلاح و با هزینه مشترک صورت پذیرد.
 
ه- چنانچه به یکی از دستگاههای تقلیل فشار و یا اندازه گیری و یا سایر تجهیزات به تشخیص شرکت از سوی مشترک/مصرف کننده خسارات وارد گردد ترمیم آن از سوی شرکت با دریافت کلیه هزینه های خسارات وارده بر اساس قیمت تمام شده و با احتساب هزینه بالاسری انجام خواهد شد و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی می باشد. بدیهی است در صورت قطع گاز،پرداخت هزینه قطع و وصل هنگام برقراری مجدد جریان گاز از سوی مشترک الزامی است.
 
ج - برای کسب اطلاع از وضعیت کنتور/ایستگاه اندازه‌گیری واقع در ملک، مامورین شرکت مجازند برای کنترل با ارائه کارت شناسائی نسبت به بازدید، مشترک تسهیلات لازم را فراهم نماید. چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین مذکور جهت انجام بازرسی و اندازه‌گیری شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید.
 
چ - مشترک مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتادن دستگاه‌های اندازه‌گیری و تنظیم فشار‚ حریق و یا نشت گاز را فورا به اطلاع شرکت رسانیده و هرگونه اقدام پیشگیرانه و احتیاطی را به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.
 
ح - مشترک مکلف است قبل از تخریب ساختمان/بنا هماهنگی لازم را با شرکت در جهت قطع گاز به عمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخریب نمی‌باشد. در غیر این صورت جبران خسارت وارده و پاسخگویی به کلیه مراجع حقیقی و حقوقی به عهده مشترک و یا مالک می‌باشد.
 
قطع موقت انشعاب گاز
 
شرکت در موارد ذیل جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می‌نماید در طول مدت قطع‚ پرداخت آبونمان ماهیانه الزامی است. برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود.

الف - عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی‌ها در مهلت تعیین شده
 
ب - قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و تعهدات خود با تشخیص شرکت و سایر مراجع ذیصلاح
 
ج - مصرف غیر مجاز یا هرگونه دستکاری دستگاه‌ها و تجهیزات متعلق به شرکت
 
د - عدم قرائت کنتور در دو دوره متوالی
 
ه - صدور حکم از سوی مراجع قانونی
 
و - ممانعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اندازه‌گیری (کنتور/ایستگاه)
 
ز - حسب در خواست مشترک بر اساس تخریب ساختمان در صورت عدم وجود معارض
 
تبصره: قطع گاز در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و ضرورت‌های عملیاتی از شمول بند فوق مستثنی می‌باشد.
 
مسئولیت اجرا‚ بهره‌برداری‚ لوله‌کشی و تاسیسات داخلی مشترک
 
شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارد. مشترک موظف است در اجرای لوله‌کشی داخلی و نصب تجهیزات مربوطه و بهره‌برداری از گاز طبیعی و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی را رعایت نماید چنانچه در محدوده واحد مشترک/مصرف‌کننده حادثه‌ای منجر به خسارت مالی و جانی برای آن ملک یا املاک مجاور گردد شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تغییر نام مشترک
 
مالکین می‌توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و اسناد مثبته که مورد تایید شرکت باشد تقاضای تغییر نام را بنماید. پس از احراز هویت‚ شرکت نسبت به تغییر نام اقدام خواهد نمود.

تبصره: تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ استعلام‌های محضری منوط به تسویه حساب کامل می‌باشد
 
تعیین میزان مصرف

الف - ظرفیت کنتور متقاضیان اشتراک خانگی بر اساس تعداد واحد مسکونی و زیربنای مفید ساختمان و حداکثر مصرف ساعتی تعیین می‌گردد.
 
ب - میزان مصارف گرمایشی واحدهای غیر مسکونی نظیر ساختمان‌های اداری‚ تجاری و غیره بر اساس زیر‌بنای مفید واحد مورد نظر تعیین می‌شود.

تبصره: میزان زیربنای مفید و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان ‚ پایان‌ کار یا هرگونه مدرکی که توسط شرکت ملی گاز ایران اعلام می‌گردد مشخص می‌شود.

ج - جهت مصارف صنعتی‚ تهیه و طبغ غذا‚ نانوائی‌ها و غیره که علاوه بر مصارف گرمایشی از وسائل گاز سوز که نیازمند نصب کنتور با ظرفیت بیشتر می‌باشد استفاده می‌نمایند حداکثر مصرف ساعتی دستگاه‌های گاز سوز ملاک تعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه و اخذ هزینه برقراری انشعاب خواهد بود.

د - چنانچه متقاضی پیش‌بینی نماید که مصرف او در آینده افزایش خواهد یافت و درخواست تامین گاز مورد نیاز را بنماید شرکت با توجه به مقدورات خود وسایل و تجهیزات لازم را طبق احتیاج نهایی مشترک نصب و هزینه برقراری انشعاب و آبونمان را بر این اساس محاسبه و دریافت می‌نماید.

تجاوز از حداکثر ظرفیت کنتور/ایستگاه

در صورتیکه میزان مصرف گاز بوسیله مشترک بدون کسب موافقت قبلی شرکت از حد مجاز تجاوز نماید بهای گاز مصرفی دوره مزبور با تشخیص شرکت بر اساس نوع مصرف و دامنه مصرف محاسبه و با 10 درصد افزایش از مشترک/ مصرف کننده دریافت می گردد.
تبصره: چنانچه در اثر افزایش مصرف آسیبی به دستگاههای متعلق به شرکت وارد گردد هزینه خسارت وارده بر اساس برآورد شرکت از مشترک دریافت خواهد شد.
A+ A-