شرکت گاز استان کردستان / پژوهش / اعضای شورای پژوهش

اعضای شورای پژوهش

نام و نام‌خانوادگی

مدرک تحصیلی

 سمت

 احمد فعله گری

 مهندسی عمران

مدیر عامل و رئیس شورا

 محمد خلیلی
مهندسی نفت
 مشاور مدیر عامل
تیمور خاطری
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
رئیس امور مالی و پشتیبانی
محمد گرشاسبی
مهندس عمران
معاون بهره برداری

محمد علی جعفری

 مهندسی مکانیک

رئیس بهره برداری مرکز استان

 حسین عباسی
 مهندسی مکانیک
 رئیس خدمات فنی و مهندسی

پیمان اله یاری

مهندسی شیمی

رئیس بازرسی فنی

سید محمد حسینی

مهندسی مکانیک

رئیس اداره گاز منطقه یک سنندج

اقبال قادری

دکترای حسابداری

رئیس خدمات مالی

اسعد صلواتی

مهندسی مکانیک

مهندس طراح شبکه

هیرو نظری

 مهندسی شیمی

رئیس پژوهش

A+ A-