شرکت گاز استان کردستان / امور مشترکین / متقاضیان احداث شبکه

متقاضیان احداث شبکه

لطفاً جهت تقاضای گازرسانی به واحد نصب انشعاب و توسعه شبکه (اداره گاز ناحیه مرتبط) مراجعه و فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نمائید.
تقاضای شما براساس آدرس و کروکی اعلام شده حداکثر پس از یک هفته بررسی و نتیجه یکی از حالات ذیل می‌باشد:

الف: نصب انشعاب (علمک) گاز

ب: اجرای شبکه گازرسانی

ج: عدم امکان گازرسانی در حال حاضر
 
 
 
مراحل لازم جهت حالت (الف)

 • جهت دریافت فرم مجوز حفاری از واحد نصب و انشعاب و توسعه شبکه
 • دریافت مجوز حفاری از شهرداری و ارائه آن به واحد فوق

توضیح: شرکت گاز پس از دریافت مجوز حفاری حداکثر طی مدت یک ماه انشعاب (علمی گاز) نصب خواهد نمود.

 مراحل لازم جهت حالت (ب)

 • نامه استعلام از شهرداری (درخواست نقشه) از واحد نصب و انشعاب و توسعه شبکه بلافاصله تحویل شما خواهد شد.
 • در صورت دریافت جواب مثبت از شهرداری طرح اولیه تهیه و به واحدهای ذیربط برای مراحل طراحی و نقشه برداری ارسال خواهد شد.
  • جوابیه طراحی توسعه شبکه حداکثر طی مدت ده روز واصل خواهد شد.
  • مراحل نقشه برداری از منطقه و تهیه نقشه 1/200 بطور همزمان در اجرای سایر بندها حداکثر طی مدت یک ماه انجام خواهد شد.
 • پس از وصول طرح اخذ استعلام های تاسیسات توسط شرکت گازکردستان حداکثر طی مدت ده روز انجام خواهد شد.
 •  شرکت گاز پس از اخذ استعلامات ذکر شده در بند 3 نسبت به اخذ مجوز حفاری از شهرداری با همکاری متقاضی / متقاضیان اقدام خواهد نمود.
  •  تبصره: متقاضی / متقاضیان روستائی باید درخواست خود را با تائید شورا به واحد نصب انشعاب و توسعه شبکه ارائه و از بندهای ذکر شده در بالا معاف می باشند.
 • عملیات گازرسانی از زمان ارائه مجوز بند 4 حداکثر طی مدت دو ماه آغاز می گردد.
A+ A-