شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 30 -1402 ) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل در سطح کشور
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: دوشنبه, 18 دی 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 25 دی 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: دوشنبه, 9 بهمن 1402 (ساعت 19:00)

     شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-       نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصه :

ردیف

عنوان پروژه

شرح موضوع

خودرو پژو پارس

/دستگاه

خودرو سمند / پژو پارس /دستگاه

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

خدمات حمل و نقل

شامل تامین 15 دستگاه خودرو پژو پارس و 20 دستگاه  خودرو پژو پارس / سمند  ترجیحا دوگانه سوز مدل 98  به بالا همراه با راننده و سوخت مصرفی جهت تردد درون و برون شهری در سطح کشور

15    پانزده

     20   بیست

2002091688000079

3-         پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه  فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند .

4         شرایط اولیه متقاضیان :

4-1-داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات حمل و نقل.

 4-2- داشتن ظرفیت کاری خالی ارجاع کار متناسب با رشته کاری.

4-3- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.

4-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط.

4-5- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر.

4-6- حسن سابقه.

4-7- توان مالی و پشتیبانی.

5 - نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

  6-  مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) :

6-1 تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز  دوشنبه  تاریخ 1402/10/18ساعت 08:00 می باشد.

6-2 مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ  1402/10/25 ساعت 19:00 می باشد.

6-3 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز  دوشنبه تاریخ   1402/11/09 ساعت 19:00 می باشد.    

7- اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8- جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-31943147-087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.

9-داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی

توضیح : این آگهی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا )به آدرس www.shana.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است.

                                                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

 

A+ A-