شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 33-1402) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر موچش کامیاران
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: سه‌شنبه, 17 بهمن 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 24 بهمن 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 8 اسفند 1402 (ساعت 19:00)

     شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه  ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-        نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه

مدت اجرای کار( ماه)

مبلغ برآورد (ریال)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر موچش کامیاران 

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر  موچش کامیاران   به مساحت  230 متر مربع

12 ( دوازده )

48.000.000.000

2002091688000091

3-         پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند.

4-      شرایط اولیه متقاضیان : 

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

        2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه متناسب با برآورد مناقصه

        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

        4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

        5-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

        6-4- حسن سابقه

        7-4  توان مالی و پشتیبانی

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز سه شنبه تاریخ  1402/11/17ساعت 8  می باشد.   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ 1402/11/24ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه تاریخ  1402/12/08ساعت 19 می باشد. 

  اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

7-         جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149 -087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.

8-         داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.   

 

روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان

                                                                  

A+ A-