شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 35 – 1402 ) جهت برگزاری دو مورد مناقصه عمومی احداث ساختمان های پست امداد گاز در شهر شویشه سنندج و کانی دینار مریوان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: دوشنبه, 30 بهمن 1402 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: دوشنبه, 7 اسفند 1402 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: دوشنبه, 21 اسفند 1402 (ساعت 19:00)

     شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه  ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-        نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد-ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه

مدت اجرای کار

( ماه)

مبلغ برآورد (ریال)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر شویشه از توابع شهرستان  سنندج 

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر  شویشه سنندج   به مساحت  417 متر مربع در سه طبقه

14 ( چهارده )

70.000.000.000

2002091688000097

2

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر کانی دینار از توابع شهرستان مریوان 

احداث ساختمان پست امداد گاز در شهر  کانی دینارمریوان   به مساحت  480 متر مربع در دو طبقه

14 ( چهارده )

70.000.000.000

2002091688000098

3-         پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه / مناقصه های فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند.

4-      شرایط اولیه متقاضیان : 

        1-4- داشتن شخصیت حقوقی

        2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه متناسب با برآورد مناقصه

        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

        4-4-   داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

        5-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

        6-4- حسن سابقه

        7-4  توان مالی و پشتیبانی

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز دوشنبه تاریخ  1402/11/30ساعت 8  می باشد.   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ 1402/12/07ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز دوشنبه تاریخ  1402/12/21ساعت 19 می باشد. 

  اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

7-         جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149 -087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.

8-         داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.     

  روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان

A+ A-