شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 01 -1403) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل در سطح استان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 1 اردیبهشت 1403 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 8 اردیبهشت 1403 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: شنبه, 22 اردیبهشت 1403 (ساعت 19:00)

 

   شرکت گاز استان کردستان درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات ، فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-    نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-   موضوع مناقصه :

ردیف

عنوان پروژه

شرح موضوع

مدت اجرای کار

( ماه)

خودرو پژو /

سمند EF7

 دستگاه

خودرو شاسی بلند جفت دیفرانسیل /دستگاه

خودرو وانت مزدا دو کابین /دستگاه

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

خدمات حمل و نقل

شامل تامین 11 دستگاه خودرو پژو/ سمندEF7 ترجیحا دوگانه سوز با راننده و سوخت مصرفی مطابق با دستورالعمل ایمن سازی ناوگان حمل و نقل شرکت ملی گاز ، 10 دستگاه خودرو شاسی بلند جفت دیفرانسیل مطابق با دستورالعمل ایمن سازی  ناوگان حمل و نقل شرکت ملی گاز  با راننده و سوخت مصرفی و 1 دستگاه خودرو وانت مزدا دو کابین ترجیحا دوگانه سوز مطابق با دستورالعمل ایمن سازی  ناوگان حمل و نقل شرکت ملی گاز  با راننده و سوخت مصرفی و تردد بین شهری ،روستایی ، بین روستایی ، بین مزارع و کوهستانی جهت استفاده درنظارت پروژه های گازرسانی 

12 ماه

11    یازده

10 ده

1 یک

2003091688000005

3-                پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند.

4-   شرایط اولیه متقاضیان :

4-1داشتن گواهینامه صلاحیت معتبر از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات حمل و نقل.

4-2- داشتن ظرفیت کاری خالی ارجاع کار متناسب با رشته کاری  4-3- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی. 4-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط. 4-5- داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر      4-6- حسن سابقه                4-7- توان مالی و پشتیبانی

5-    نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

     6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

6-1تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز  شنبه  تاریخ 1403/02/01ساعت 08:00 می باشد.

6-2 مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه  تاریخ  1403/02/08 ساعت 19:00 می باشد.

6-3 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ   1403/02/22 ساعت 19:00 می باشد.     

7-   اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

8-    جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149-087 امور پیمانها تماس حاصل فرمایید.                   9-داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی

توضیح : این آگهی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا )به آدرس www.shana.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است.                                                                                      روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان                                                                                                                                      

A+ A-