شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 04 -1403) جهت خرید کالا
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1403 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: سه‌شنبه, 1 خرداد 1403 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: چهارشنبه, 9 خرداد 1403 (ساعت 19:00)

     شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-         نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج-  میدان جهاد -  ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-   موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

مدت زمان تحویل ( ماه)

تعداد

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

خرید لاین مارکرکامپوزیتی پایه بتن

12

2000 عدد

2003091688000015

3-    تولید کننده / تامین کنندگانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند.

4-       شرایط اولیه متقاضیان : 

1-4- داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصلاح.     

2-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی ، امکانات، ماشین آلات و نیروی متخصص.

3-4-  داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر      

4-4- حسن سابقه       

5-4-  توان مالی و پشتیبانی    

 6-4- قیمت کالاها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7-4توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز                                           8-4 داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد.

5-      نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد  روز سه شنبه  تاریخ  1403/02/25ساعت 8  می باشد.   

2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز سه شنبه  تاریخ 1403/03/01ساعت 19 می باشد.  

3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه  تاریخ 1403/03/19ساعت 19 می باشد.    

7-      نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مطابق تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود .

8-       اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ

         استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

9-       جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149- 087 امور پیمانها  تماس حاصل فرمایید.

                        توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.     

                                                                                                                                                                            روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

A+ A-