شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی ( شماره 6 - 1403) جهت برگزاری یک مورد مناقصه عمومی گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 29 اردیبهشت 1403 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 5 خرداد 1403 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: پنجشنبه, 20 اردیبهشت 1403 (ساعت 19:00)

 

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی  پروژه  ذیل را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-       نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-      موضوع مناقصه :

ردیف

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار

( ماه)

مقدار شبکه فلزی "20  (متر)

مقدار شبکه فلزی "16  (متر)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

اجرای خط تغذیه از خروجی ایستگاه CGS سوم شهر سقز

از خروجی ایستگاه C.G.S سوم سقز واقع در نزدیکی روستای           دره پنبه دان این شهرستان  تا کمربندی بوکان و  از کمربندی یک شاخه  به سمت میدان بسیج و یک شاخه تا  روستای کهریزه سقز

10

2760

6800

2003091688000017

3-      پیمانکارانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی اجرای مناقصه فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند .

 

4-     شرایط اولیه متقاضیان : 

    1-4- داشتن شخصیت حقوقی         2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه و بودجه     3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

4-4- داشتن گواهینامه استاندارد2- ISO3834   5-4-   تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 6-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات با برآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط

   7-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر    8-4- حسن سابقه          9-4-  توان مالی و پشتیبانی     10 -4-توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های مورد نیاز  4-9- داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی

  

5-         نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 

6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز  شنبه  تاریخ  1403/02/29ساعت  8  می باشد.   

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز  شنبه  تاریخ  05/03 /1403 ساعت 19 می باشد.  

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز یک شنبه  تاریخ  1403/03/20ساعت 19  می باشد.   

7-      نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مطابق تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود .

             8-استاندارد اجرای کار : مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران

9-اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط که امتیاز مناسب را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

 

10-جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 31943149-087 امورپیمانها تماس حاصل فرمایید.

توضیح : این آگهی در سایتهای www.nigc-kd.ir   ، www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   ،  www.setadiran.ir قابل رؤیت می باشد.                       روابط عمومی شرکت گازاستان کردستان

                                                                  

A+ A-