شرکت گاز استان کردستان / پیمانکاران / متن مناقصه و مزایده

متن مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 26-1400) واگذاری خدمات نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های گازرسانی و نظارت بر امورات HSE و فعالیت پیمانکاران در سطح استان کردستان
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد: شنبه, 7 اسفند 1400 (ساعت 8:00)
مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی: شنبه, 14 اسفند 1400 (ساعت 19:00) (مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی به اتمام رسید)
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: شنبه, 28 اسفند 1400 (ساعت 19:00)

فراخوان ارزیابی کیفی (شماره 26-1400)  واگذاری خدمات نظارت  کارگاهی بر اجرای پروژه های گازرسانی و نظارت بر امورات HSE و فعالیت پیمانکاران درسطح استان کردستان

 

 

   شرکت گاز استان کردستان ( مناقصه گزار ) درنظردارد به استناد قانون برگزاری مناقصات فراخوان ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) برگزار نماید.

1-    نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار :  شرکت گاز استان کردستان  واقع در :  سنندج- میدان جهاد - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان کردستان

2-    موضوع خدمات مشاور :

ردیف

موضوع خدمات مشاور

محل اجرای پروژه

(نام روستاها/منطقه)

مدت اجرای کار( ماه)

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1

واگذاری خدمات نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های گازرسانی و نظارت بر امورات HSE و فعالیت پیمانکاران در سطح استان کردستان

سطح استان کردستان

12

2000091688000117

3-   مشاورانی که دارای شرایط لازم بوده و آمادگی انجام خدمات فوق را دارند می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به شرح ذیل مراجعه نمایند .

4-   شرایط اولیه متقاضیان :

       1-4- داشتن شخصیت حقوقی

       2-4- داشتن گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه

        3-4-  داشتن ظرفیت کاری خالی متناسب با پایه و رشته کاری

       4-4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت مناقصات بابرآورد بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ

       5-4-   داشتن دانش و تجربه در زمینه مورد نظر

       6-4- حسن سابقه

       7-4 - توان مالی و پشتیبانی

5-    نحوه دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران : کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .لازم است مشاورین در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی  را جهت شرکت در فرایند انتخاب مشاور محقق سازند .

     6-    مهلت دریافت و پاسخ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد) :

    1-6 - تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد روز شنبه تاریخ 1400/12/07 ساعت 8  می باشد.

    2-6- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1400/12/14 ساعت 19  می باشد.

    3-6- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی روز شنبه تاریخ 1400/12/28 ساعت 19  می باشد     

7-   اطلاعات و اسناد انتخاب مشاور پس از برگزاری فرایند کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مشاورین واجد شرایط که امتیاز لازم را در ارزیابی کسب نموده اند ارسال خواهد شد .بدیهی است دریافت اسناد و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

8-   داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد

9-   جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع کار مناقصه با تلفن 9-33783625-087 امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

توضیح : این آگهی در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا ) به آدرس www.shana.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونیک دولت( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است                                                                                                                           

روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان

A+ A-