مشترک گرامی در صورت خرابی کنتور درخواست خود را برای ما ارسال فرمایید تا همکاران نسبت به بررسی درخواست شما اقدام نمایند.
 
نام و نام خانوادگی
شماره اشتراک
نوع مصرف
شماره تلفن
کد آدرس
آدرس
تاریخ درخواست
 
 
A+ A-