• نام و نام خانوادگی: مظهر شبلی
  • تلفن تماس:33749413
  • نمابر:33749413
  • پست الکترونیک: gharardadha@nigc-kd.ir
  • پست سازمانی:  رئیس امور پیمانها
       شرح وظایف
   - کنترل و نظارت برآوردهای صورت گرفته در خصوص هزینه های اجرائی پروژه ها بر اساس روشها و دستور العملهای موجود
    -کنترل و نظارات بر تهیه و تنظیم آگهی مناقصات مطابق با شرح و جزئیات طرح ها، پروژه ها و پیمانها به منظور اعلان و آگاهی پیمانکار         ان از زمان و شرایط مناقصه
     - نظارات بر اقدامات صورت گرفته در زمینه جمع آوری و ارسال ضمانتهای شرکت در مناقصات به امور مالی و شرایط نگهداری و                     استردادآنها
      - بررسی وکنترل انطباق قسمتهای متغیر اسناد پیمان شامل شرح کار، شرایط خصوصی پیمان ، نقشه ها، صورت مقادیر صورت مصالحه و...
 
A+ A-